Content Middle

Main Content

Fionnghuala

traditional Scottish

 

Thuirt an gobha 'Fuirighidh mi'
'S thuirt an gobha, 'Falbhaidh mi'
Thuirt an gobha, leis an othail
A bh'air an doras an t-sabhail,
Gu rachadh e a shuirghe.
Eilean nam bothan nam bothan
Eilean nam bothan nam bothan
Eilean nam bothan nam bothan
Bothan a bh'aig Fionnghuala
Bheirinn fead air fulmairean
Bheirinn fead air falmairean
Liuthannan beaga na mara
Bheireamaid greis air an tarrainn
Na maireadh na duirgh dhuinn.
Cha d'thuirt an dadan a' seo
Cha d'thuirt an dadan a' seo
Cha d'thuirt an dadan a' seo
Bheireamaid greis air an tarrainn
Na maireadh na duirgh dhuinn