Content Middle

Main Content

Bhéir mi óh (An Eriskay Love Lilt)

traditional Scottish

 

Chorus:
Bheir mi oro, bhean o,
Bheir mi oro, o bhean I,
Bheir mi oro o ho,
Ta me bronach is tu mo dhith


S’iomai oiche fliuch is fuar
Thug me cuairt is me liom fein
No go rainig me san ait
Mar a raibh gra geal mo chleibh.


Chorus


I mo chlairseach ni raibh ceol
I mo mheoraibh ni raibh bri
No gur luaigh tu do run
Is
fuair me eolas ar mo dhan.


Chorus